Biuletyn Informacji Publicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.MACIERZY SZKOLNEJ

Deklaracja dostępności

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  sp3.bip.cuw.bielsko-biala.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-05 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
  2. Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest sp3bb@op.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338124437. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym celu należy skorzystać z udostępnionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich form kontaktu na stronie  https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Osuchowskiego 8 ma 4 kondygnacje. Posiada 3 wejścia.

Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły- łatwa lokalizacja od strony jezdni. Kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu. W celu dostania się na kondygnację należy pokonać 3 schody. Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Dwa wejścia boczne od strony placu szkolnego- wykorzystywane jako ewakuacyjne.

Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na I piętrze budynku. Dojście do nich wymaga pokonania schodów bez dostosowania dla niepełnosprawnych. Oznakowano drogi ewakuacyjne.

Budynek przy ulicy Asnyka 30 ma 4 kondygnacje. Posiada 4 wejścia.

Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły – dojście od ulicy szerokim chodnikiem. Dojście do drzwi głównych wymaga pokonania 5 schodów, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi.

Dwa wejścia boczne od strony parkingu oraz jedno od strony boiska – wykorzystywane są jako ewakuacyjne.

Sekretariat szkoły i gabinet wicedyrektora znajdują się na parterze budynku. Dojście do nich wymaga pokonania schodów bez dostosowania dla niepełnosprawnych. Oznakowano drogi ewakuacyjne.

 

Jednostka nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych w zakresie; pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym - (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

KORDYNATOR ds. dostępności w Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku- Białej:

·        Agata Trochimiak- Przewoźnik

tel. 33 812 44 37

e-mail: sp3bb@op.pl

 

 

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Agata Trochimiak-Przewoźnik

Data publikacji: 2020-11-23 10:37:01

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-03-19 12:28:59 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
2 2021-03-19 12:28:38 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
3 2021-03-19 12:28:29 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
4 2021-03-19 12:24:56 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
5 2021-03-19 12:18:25 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
6 2021-03-19 12:17:11 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
7 2021-03-19 12:15:47 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
8 2021-03-19 12:15:14 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
9 2021-03-19 12:14:29 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
10 2021-03-19 12:13:13 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
11 2020-11-23 10:37:01 Dodanie publikacji