Biuletyn Informacji Publicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.MACIERZY SZKOLNEJ
2024-02-27 11:45:47

Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2024/2025

Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2024/2025

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:
ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
lub
REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.
Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.
Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 4 marca 2024 r. o godz. 9.00 i trwają do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl 
 
Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.
W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 4 marca 2024 r. o godz. 9.00 i trwa do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl
Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:
1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.
 
Rekrutacja do oddziałów sportowych - klasa I - prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od 4 marca 2024 r. od godz. 9.00 do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00 pod adresem: 
https://sp-bielsko-biala.nabory.pl
Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:
oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:
w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej,
w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. 

Oddziały specjalne funkcjonują:
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, 
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17,
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Agata Trochimiak-Przewoźnik

Data publikacji: 2021-03-07 13:43:04

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2024-02-27 11:45:47 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
2 2024-02-27 11:44:51 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
3 2024-02-27 11:43:44 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik